Priser

Prisoplysning

Som advokat skal jeg skriftligt give klienten en række oplysninger, inden jeg påtager mig en sag. Det fremgår af en regel, som Advokatrådet har indført med virkning fra 1. maj 2005. Du skal skriftligt orienteres om følgende:


De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, du kan forvente at få fra mig.


Størrelsen af det honorar, som jeg skal have for at bistå dig med sagen. Hvis det ikke er muligt at oplyse et fast honorar, skal jeg som advokat enten angive den måde, jeg beregner mit honorar på, eller give et begrundet overslag.


De udlæg, jeg forventer at have på sagen, herunder afgifter til det offentlige.


Hvis jeg som advokat anslår honorarets størrelse, skal du så tidligt som muligt orienteres, såfremt mit samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.


Hvis vi indgår aftale om yderligere bistand i sagen, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse på sådan aftale.


Hvis mit honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal jeg, når jeg påtager mig opgaven, orientere dig om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for dig.

1. Bistandens omfang

Min assistance vil omfatte møder i relevant omfang her på kontoret og evt. ude af huset, udarbejdelse af udkast til relevante dokumenter, telefonsamtaler og korrespondance samt øvrige ekspeditioner og møder i sagen. Bistandens omfang vil i øvrigt blive beskrevet i den ordrebekræftelse, du vil modtage i forbindelse med sagens opstart.


2. og 3. Mit honorar samt udlæg

Mit honorar for udarbejdelse af et testamente beløber sig typisk til kr. 3.600 – 4.000 med tillæg af moms (kr. 4.500 – kr. 5.000 incl. af moms), incl. porto og copialia. Hertil kommer udgiften til registrering til staten med kr. 300. Alt i alt således ca. kr. 5.000.


Mit honorar for udarbejdelse af en ægtepagt beløber sig ligeledes typisk til kr. 3.600 – 4.000 med tillæg af moms (kr. 4.500 – kr. 5.000 incl. af moms), incl. porto og copialia. Hertil kommer udgiften til tinglysning med kr. 1.750. Alt i alt således ca. kr. 6.500.


Mit honorar og positive udgifter betales som udgangspunkt begge i forbindelse med den positive udgifts afholdelse, idet honoraret senest betales i forbindelse med sagens afslutning.


I andre sager beregnes mit salær på grundlag af den medgåede tid. For hver time beregner jeg mig kr. 2.000 med tillæg af moms, eller kr. 2.500 incl. moms.


Mit honorar i sådanne sager betales ved sagens afslutning, dog således, at der som oftest opkræves et a contobeløb ved sagens opstart. Herefter vil der typisk – hvis ikke sagen er afsluttet indenfor 3 – 4 måneder - vil ske á conto-fakturering ca. hver 3. – 4. måned.


Er du berettiget til fri proces eller retshjælp, søger jeg naturligvis altid sådan for dig.