Hjem


Velkommen til

Advokatfirmaet

Mette Mygind

Fra mit kontor, der er centralt placeret midt i Næstved, ser jeg frem til, at yde dig bistand med din sag, uanset om den vedrører separation, skilsmisse, samlivsophævelse, bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær – eller et andet af de emner, du kan læse om under fanen "Hvad kan jeg hjælpe dig med?"NB!

Sommerferielukket 15. - 19. juli 2024 (begge incl.) og 5. - 9. august 2024 (begge incl.)

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59 a skal jeg oplyse om,


 • at jeg er beskikket som advokat
  af Justitsministeriet i Danmark,

 • at jeg er medlem af Advokatsamfundet,

 • at jeg ikke anvender lovvalgsregler og værnetingsklausuler,


 • at jeg har tegnet ansvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves,

 • at min virksomhed er registreret under CVR nr. 29667225

 • at jeg har klientbankkonto i Nordea,
 • I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
  indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
  svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 • at jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
  de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
  på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 • I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig  og/eller utilfredshed med min adfærd
   kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.